Opleiding Casemanager (in Taakdelegatie) | Crov® / RCMT® Schadelastbeheersing door mensgericht handelen bij verzuim

Opleiding Casemanager (in Taakdelegatie) | Crov® / RCMT®

 

Startdatum 1e editie:
donderdag 26 januari 2023
Vervolgdata: 2-02, 9-02, 16-02, 09-03, 16-03, 23-03, 29-03 online ochtend, 30-03, 06-04, 13-04, 20-04 (examen)

Startdatum 2e editie:
6 april 2023

De opbouw is modulair: instromen op elk moment mogelijk!

Dagindeling
10.00 - 12.30 | lunch | 13.30 - 16.30

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen | Oudlaan 4, Utrecht

Prijs 
€3.495 (ex btw)
Inclusief documentatie, catering, begeleiding en examen.

Nascholing RCMT® / Crov® vanaf 2023 via RNVC
2 intervisiemiddagen + 1 masterclass: €350 (ex btw) per jaar.

Vanaf 2023 is er voor de titel RCMT® een extra module 'Taakdelegatie' aan het curriclum toegevoegd.

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 21 punten

Je hebt in de verzuimwereld twee soorten casemanagers. De ene werkt in taakdelegatie van de bedrijfsarts en de ander niet. Beiden hebben te maken met wet- en regelgeving, maar ook met gedrag van mensen. Deze opleiding is bedoeld voor beide vormen van casemanagement.

Deze opleiding leidt op zowel tot Casemanager Regie op verzuim (Crov®) alswel tot Casemanager in taakdelegatie (RCMT®). 

Een moderne casemanager moet in staat zijn naadloos te kunnen schakelen met alle betrokken partijen, maar zeker met de bedrijfsarts. Of je nou in taakdelegatie werkt of niet. Daar krijg je dan ook alle handvatten voor aangereikt.  

In eerste instantie krijg je de harde kant van wet- en regelgeving voorgeschoteld en in tweede instantie leer je hoe je mensen in beweging krijgt. Volgens het Poortwachterproces, maar mensgericht. Je werkt bovendien aan je eigen persoonlijke ontwikkeling, zodat je effectiever wordt naar de diverse betrokken partijen.

Als casemanager ben je de spin in het web, je weet aan welke touwtjes getrokken moet worden en wat nodig is om verbinding te maken met alle partijen. Na deze opleiding heb jij het zelfvertrouwen om daadkrachtig te opereren op dit complexe speelveld.

Deze complete en overzichtelijke opleiding met nascholing bestaat uit 10 modules en een examen. Heb je het examen met goed gevolg afgelegd dan word je opgenomen in het register van Crov® of RCMT®.

Bij aanvang van de opleiding krijg je de Verzuim- en re-integratiegids In 10 hoofdstukken door de regeljungle rond ziekte en verzuim. Een uitgave van Gezond in Bedrijf. Ook apart te bestellen. Klik hier. 

Voor wie?
Iedereen die mensgericht wil werken als casemanager verzuim en/of als casemanager in taakdelegatie. 

In de verzuimwereld bestaan er vele namen voor 'gewone' casemanagers zoals inzetbaarheidsadviseur, re-integratiesecialist, verzuimcoach, werkvermogenspecialist. Casemanagers in taakdelegatie worden ook wel taakgedelegeerde of Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) genoemd. Hoe je jezelf noemt is één ding maar wij vinden het vooral belangrijk dat je de juiste ondergrond hebt. 

Hobéon/Crov®
De opleiding heeft onlangs een audit door Hobéon (Kiwa) ondergaan en is door de RNVC Crov® geaccrediteerd op post HBO-niveau.
Twee citaten uit het rapport:
"Studenten en alumni ervaren de opleiding als zeer prettig. De persoonlijke aandacht en het interactieve karakter spreken hen erg aan.''
"Bedrijven zijn zeer tevreden over de opleiding en de bagage die de studenten mee krijgen. Dit sluit goed aan op de praktijk. Zij geven aan dat studenten duidelijk meer assertiviteit en zelfvertrouwen uitstralen na afronding van de opleiding." 

Na het behalen van het examen, dat bestaat uit een theoretisch- en een praktisch deel, word je opgenomen in het register van de Crov® en/of RCMT®. 

"Leukste opleiding die ik tot nu toe gevolgd heb. En dat waren er best wat." Rob Oostenrijk, Adviseur Arbeid & Gezondheid, Tigra Utrecht

"Met veel enthousiasme en plezier ben ik aan de opleiding begonnen en heb ik geen moment spijt gehad. Het is verbazingwekkend wat er nog allemaal aan kennis te vergaren is. Ik dacht al veel te weten maar tijdens de opleiding ontdekte ik hoe breed het kennisvlak is op het gebied van verzuim. De opleiding casemanager in taakdelegatie is voor mij van grote toegevoegde waarde geweest. Ook ben ik positief over de kwaliteiten van de professionals. Niet alleen inhoudelijk goed, maar juist ook de praktische vertaalslag die zij continu maakten was erg sterk en heeft bijgedragen aan de algehele kwaliteit van deze opleiding." Malika Kissane-Fakir, WIA specialist/casemanager, Nationale Nederlanden

"De opleiding Casemanager Verzuim in Taakdelegatie heeft mij verrast en verleid. Verrast op de wijze waarop er vorm is gegeven aan de lessen en hoe goed de inhoud van de lessen ons leert en verleidt om ook op een andere manier te kijken naar en om te gaan met verzuim. Dit alles mede door de stimulerende trainers en trainsters met verschillende expertises. 
Werken in Taakdelegatie geeft je extra mogelijkheden om je kennis en kunde in te zetten bij de ondersteuning van de bedrijfsarts! Het zorgt er mede voor dat je het verzuim veelal kunt verkorten, en wie wenst dat nou niet!!" Hanneke Ham, Caremanager, Verzuimwijzer

''Hartelijk dank voor de goede feedback op het examen en ook voor alle begeleiding en training. Met trots wil ik aangeven dat ik afgelopen maanden op een zeer prettige manier heb kunnen deelnemen aan de opleiding RCMT® en zal Gezond in Bedrijf Business School dan ook van harte aanbevelen. Top!' Paul Panday, RCMT®, Inzetbaarheidscoach, Zorg van de Zaak.

 

Module 1 | De essentie van verzuimbeleid en de rol van case management 
De complexiteit, het veld, de spelers, de cruciale rol van casemanagement, infrastructuur, inrichting, schadelastbeheersing, mensbeeld, visie, werksfeer, leidinggevenden, organisatiecultuur, waarde toevoegen. Stelling: 'Je moet de regels kennen om er vanaf te wijken’

Leerdoelen:

 • Je begrijpt de complexiteit en de dynamiek van de verzuimwereld
 • Je snapt de beginselen van het verzuim- en Poortwachter-proces
 • Je kunt de betrokken partijen benoemen
 • Je kent de specifieke rol en positie van de casemanager
 • Je snapt het belang van een goede verzuiminfrastructuur
 • Je weet wat de gevolgen zijn van verzuim op werknemer en werkgever
 • Je snapt dat verzuimproblematiek, organisatiecultuur en het gedrag van mensen elkaar beïnvloeden

Module 2 | Verzuim & Arbeidsrecht 
De arbeidsovereenkomst, zieke werknemer en BW, arbeidsconflict, vangnet, activerende instrumenten, passende arbeid, ontslag, Complicaties. Casussen.

Leerdoelen:

 • Je leert de basis van het arbeidsrecht met focus op verzuim
 • Je kunt op het juiste moment de juiste juridische activering inzetten
 • Je leert de Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten inzetten
 • Je leert doorpakken bij re-integratie, passende arbeid, 2e spoor en de mogelijkheid van ontslag beoordelen

Module 3 | Poortwachter, Arbowet, privacy, UWV 
WVP, Procesgang 1e en 2e ziektejaar, Werkwijzer Poortwachter, AVG, Regeling De zieke werknemer, de loonsanctie, UWV, deskundigenoordeel, second opinion, B&B,
Casus: Wat maakt een dossier UWV-proof?

Leerdoelen:

 • Je leert de ins en outs van Poortwachter (WVP)
 • Je leert de beperkingen voortvloeiende uit de privacy wetgeving
 • Je leert een UWV-proof dossier maken en hoe te handelen na een loonsanctie

Module 4 | Het goede verzuimgesprek: de basis leggen 
Wat is er nodig voor een goed gesprek? Begrip, herkennen, verbinding maken, open staan, vertrouwen geven.
Oefenen.

Leerdoelen:

 • Je leert hoe je mensen kunt bereiken
 • Je leert een basis te leggen voor een goed gesprek
 • Je kunt interventies inzetten om de juiste dialoog te voeren
 • Je leert de principes onder communicatie

Module 5 | Samenwerken met de bedrijfsarts 
De rol van de arbodienst en de bedrijfsarts, samenwerken met de BA, taakdelegatie, triage, verplichtingen en verantwoordelijkheden. De medische kant versus de juridische relatie tussen werknemer en werkgever.

Leerdoelen:

 • Je weet wat de rol van de arbodienst en de bedrijfsarts is
 • Je weet hoe je op een constructieve manier met de bedrijfsarts om kunt gaan
 • Je leert onderscheid maken tussen medisch en niet medisch
 • Je leert het strikte onderscheid tussen wel of niet in taakdelegatie werken
 • Je leert een casus vanuit je eigen rol te begeleiden

Module 6 | Verzuimcijfers en -kosten 
Soorten verzuimcijfers op resultaat en proces, vindplaats/zoektocht naar cijfers (=voorbereiding), Kosten & baten van twee jaar loondoorbetaling, interventies, inzet deskundigen. Wat kost een dag verzuim?

Leerdoelen:

 • Je kunt verzuimcijfers boven water halen
 • Je snapt hoe ze berekend zijn
 • Je kent het verschil tussen proces en resultaat
 • Je kunt cijfers interpreteren en vertalen naar advies
 • Je kunt een individuele kosten-baten afweging maken

Module 6 extra | De impact van de WIA wetgeving op werkgever en werknemer |
(middag 14.00-16.30) | online
De opbouw van de WIA. Gevolgen voor werkgever en werknemer.

Leerdoelen:

 • Je snapt de WIA-wetgeving
 • Je kent de opbouw van de WIA en de betekenis voor de verzuimpraktijk
 • Je kunt globaal berekenen wat een individuele uitkering wordt
 • Je kunt globaal de schadelast voor de werkgever berekenen
 • Je bent je bewust van de impact van verzuimbegeleiding op de (lange termijn) financiële gevolgen voor zowel werknemer als werkgever

Module 7 | Jouw bijdrage aan inzetbaarheid 
Verzuim is niet zwart-wit. De mens, de regels, de overtuigingen, de organisaties en het UWV. Wat triggert je in het verzuim vakgebied? Wat vind je lastig op het vakgebied? Waar ben je goed in? Wat heb jij zelf te bieden? Wat is jouw toegevoegde waarde?

Leerdoelen:

 • Je ziet de rode draad van de opleiding
 • Je leert op je zelf te reflecteren
 • Je begrijpt dat verzuim een oplossing is voor een probleem
 • Je leert door de casus heen te kijken
 • Je helpt vanuit een objectieve houding


Module 8 | Omgaan met psychisch verzuim en vage klachten 
Hoe kijk jij naar mensen met psychische klachten? Wat zijn de meest voorkomende psychische klachten? Herkennen, bespreken en aanpakken. Casussen en voorbeelden.

Leerdoelen:

 • Je snapt de omvang van de psychisch verzuimproblematiek
 • Je leert mentale klachten te duiden
 • Je krijgt handreikingen om ze te herkennen en vervolgstappen te zetten
 • Je leert het belang van tijdig handelen en doorverwijzen

Module 9 | Bouwen aan werkvermogen en inzetbaarheid 
Verzuim loskoppelen van ziekte, triage, je hoeft niet ziek te zijn om te verzuimen, bouwen aan werkvermogen, blijven nadenken, casussen.

Leerdoelen:

 • Je begrijpt dat verzuim verschillende oorzaken kan hebben
 • Je leert medische en niet-medische oorzaken te scheiden
 • Je leert een casus te ontrafelen en aan te pakken
 • Je leert een Plan van Aanpak te formuleren
 • Je leert de bedrijfsarts in te zetten wanneer dat nodig is (triageren)
 • Je leert sturen op werkvermogen en inzetbaarheid
 • Je herkent bevorderende en belemmerende factoren in de re-integratie en kan daarop acteren

Module 10 | Het echte verzuimgesprek: sturing geven 
Sturing geven en beweging krijgen. Je eigen rol daarin en gebruik maken van de dynamiek van iemands sterke punten.

Leerdoelen:

 • Je leert hoe jij bent en wat jouw voorkeur stijl is
 • Je kunt inschatten welke stijl jouw gesprekspartner heeft en hoe je daar op aansluit
 • Je leert de besproken elementen in samenhang in te zetten
 • Je krijgt de handvatten aangereikt om iemand zelf in beweging te laten komen

Examen tot RCMT® |
14.00- 16.00

Dagindeling per module: online/live
10.00 - 12.30 | lunch | 13.30 - 16.30

Kunnen wij je helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heb je andere vragen over de opleiding? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274.

Na het behalen van het examen word je in het register opgenomen als Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®) of als Crov® in het register van de RNVC.

Het vakgebied van de Casemanager in Taakdelegatie, de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) of de Casemanager Verzuim is complex en divers. Het omvat veel disciplines zoals: arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht, geneeskunde, verzuimkosten, psychologie, ergonomie en gespreksvaardigheden.

De Casemanager in Taakdelegatie en de POB werken over het algemeen bij een arbodienst of als ZZP'er. Professionals die in taakdelegatie werken doen dat samen met een bedrijfsarts. Zij nemen onder strenge  voorwaarden taken over van de bedrijfsarts. Hiermee worden zowel bedrijfsarts als werkgever ontlast en ondersteund.

Er is een strikt onderscheid tussen mensen die in taakdelegatie werken en mensen die dat niet doen. Dat zijn de 'gewone casemanagers' die alleen over niet-medische zaken mogen praten en de verzuimende medewerker begeleiden op het niet-medische vlak. Deze casemanager kan zowel bij een werkgever als bij een arbodienst werken.
Dit onderscheid medisch / niet-medisch wordt opgelegd door de AVG (privacy wetgeving). 

De diverse verzuimprofessionals zijn een spin in het web die vanaf de ziekmelding invloed hebben op de terugkeer naar werk van de zieke werknemer. De CMiT/POB roept als nodig hulp in van de bedrijfsarts en andere deskundigen om de terugkeer naar werk te bespoedigen.

Over het algemeen ziet de Casemanager Verzuim er op toe dat de procesgang, vastgelegd in de Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar (Poortwachter) wordt bewaakt en dat er tevens een volledig verzuim- en reïntegratiedossier wordt aangelegd dat ‘UWV-proof’ is.

Tot het takenpakket behoort het inzetten en aansturen van alle betrokkenen op het speelveld van arbeidsongeschiktheid, het benutten van verhaalsmogelijkheden bij UWV, verzekeraars en/of anderen, sparringpartner met betrekking tot inrichting relevante (arbo)dienstverlening en-verzekeringen, het maken van kosten-batenanalyses op organisatie- en dossierniveau, het maken van een verzuimscan op organisatieniveau. En het overleggen met de werkgever over te voeren (preventieve) beleid en het maken van afspraken over de dienstverlening. 

De Opleiding Casemanager (in Taakdelegatie) geeft zowel Casemanagers in taakdelegatie, POB'ers, arboverpleegkundigen  als 'gewone casemanagers', procesmanagers de ondergrond om op dit terrein doortasten te kunnen handelen. Hard op de regels, zacht op de mens. 

Permanente educatie (PE)

Om onze cursisten te ondersteunen bij het op peil houden van hun kennis hebben wij een Gezond in Bedrijf | nascholingspakket samengesteld. Met deze nascholing behoud je jouw titel RCMT®. Door het bijwonen van intervisies en relevante bijeenkomsten behaal je minimaal 6 PE punten per jaar. 

Je kunt ook PE-punten verzamelen bij andere opleidingsinstituten. Deze opleidingen worden door onze PE-commissie op kwaliteit getoetst en bij goedkeuring voorzien van PE-punten.

Gezond in Bedrijf | nascholingspakket

Registratiekosten, 2 intervisiemiddagen + een masterclass naar keuze: €420 ex BTW per jaar (ex registratiekosten van €75 per jaar).

Gedragscode

De Register Casemanager Verzuim (RCV) of de Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®) handelt professioneel, betrouwbaar, eerlijk, doortastend en met oog voor alle belanghebbenden. Boven alles staat de menselijke factor centraal.

Iedere Casemanager in Taakdelegatie die actief is opgenomen in het Register conformeert zich aan deze code. Het Register is openbaar en staat vanaf medio januari 2019 gepubliceerd op gezondinbedrijf.com.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, €3.495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze opleidingen worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de opleiding. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.